//Activate the Link Manager built in to the WordPress admin add_filter( 'pre_option_link_manager_enabled', '__return_true' ); وبلاگ

در چند ثانیه برای خودتان در سایت‌های وبلاگ حساب بسازید


(حداقل باید از ۴ حرف باشد٬ فقط اعداد و حروف)
ما ایمیل نام‌نویسی شما را به این نشانی ارسال می‌کنیم. (پیش از ادامه دادن، مجدداً نشانی ایمیل خود را بررسی کنید)